Jarmila, 25

Číslo profilu 9061589
Datum registrace 31.01.2023
Aktualizován 06/8/2023
Jméno Jarmila
Země Czech Republic
Město Karviná
Orientace Heterosexuální
Věk 25
Znamení zvěrokruhu Býk
Výška 161 cm
Váha 73 kg
Barva vlasů Bílá
Barva očí Černá
Kouření Ano
Alkohol Ne
Oblíbené země Kypr Egypt Jižní Afrika Finsko Filipíny Maledivy Maďarsko

S - PDF Free Download

Tuto zprávu poskytl uživatel Jarmila Karviná 06/9/2023 11:32:06

Upozornění : Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. Pokud vás zaujme nějaký dokument, profil firmy, výsledek hledání či prakticky jakýkoliv údaj na Hlídači, nemusíte si ho pamatovat. Stačí si ho uložit do záložek a my si to zapamatujeme za vás. Uložení záložky je snadné, stačí kliknout na ikonu. Pokud už je konkrétní záložka vytvořená, pak je vybarvena červeně.

Abychom ale vědeli, komu jaké záložky patří, musíte se zalogovat. Podrobné informace o veřejných zakázkách jsou z licenčních důvodů dostupné pouze registrovaným uživatelům Hlídače Státu. Registrace je zdarma a je velmi jednoduchá. Pokud jste již zaregistrováni, zalogujte se. Hledat hledat. Přepnout na původní hledání Přepnout na nové hledání Nápověda jak vyhledávat Snadné hledání.

Hlídač Státu Hlídač Smluv Smlouva č. Článek I. Smluvní strany: 1. Auto Babiš s. Článek II. Základní ustanovení Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne Článek III. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dodávka jednoho 1 kusu automobilu dodávkového Citroen Jumper 2. Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu za podmínek v ní sjednaných zboží, specifikované v odst.

Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

seznámení s bezpečnostními listy Kralupy nad Vltavou

Zboží a veškeré jeho části bude nové, vyrobené v roce nebo později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality. Zadavatel připouští jako nový automobil i automobil předváděcí při splnění následujících podmínek: a nájezd do 10 km b vozidlo bude dodáno s vyměněnými provozními náplněmi olej, chladicí kapalina a všemi filtry vzduchový, olejový c délka záruky počet kilometrů nebude dotčena.

Součástí dodávky zboží je i předání dokladů čl. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § a násl.

Článek IV. Doba, místo a způsob předání zboží 1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - Novinky

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři 3 pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení zboží do provozu v místě plnění, převzetí zboží oprávněnými osobami kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn: tel.

Kupující při převzetí zboží provede kontrolu zejména: a dodané značky, typu, druhu, b zjevných jakostních vlastností a roku výroby, c zda nedošlo k poškození zboží při přepravě, d dodaných dokladů dokumentace. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží podle čl. Prodávající předá kupujícímu doklady a dokumenty požadované podle odst. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty zejména návod , které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.

O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve čtyřech 4 vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném předávacím protokolu. Při dodání zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, jejíž provedení bude zaznamenáno v předávacím protokolu. Článek V.

Kupní cena a platební podmínky 1. Kupní cena za zboží uvedené v čl. DPH Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží seznámení s obsluhou, clo, atd. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží do místa plnění a případná možná rizika inflační, cenové či měnové vlivy apod. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží kupujícím.

Faktura daňový doklad v českém jazyce vystavena prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy včetně razítka a podpisu dle zákona č. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou 2 pracovních dnů od převzetí zboží kupujícím.

Doručení se připouští poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace datovou schránkou. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách CZK výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH.

Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího. Prodávající je povinen přiložit k faktuře daňovému dokladu předávací protokol. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.

Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti 30 kalendářních dnů. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.

Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.

Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujícího. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu § a zákona č.

Článek VI. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží od prodávajícího. Článek VII. Záruka a vady zboží 1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá účinným právním předpisům ČR a technickým normám.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

Záruční doba na zboží se stanovuje na 60 měsíců nebo ujetých Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu Auto Babiš s. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou 2 pracovních dnů ode dne doručení.

Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do patnácti 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.

Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů, tím nejsou dotčeny. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny prodávajícím.

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - Novinky

Článek VIII. Záruční servis 1. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem.

Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v příloze č. Vydáno dne: Platnost od: Výtisk číslo: Tento dokument je důvěrný. Naposledy vytištěno Strana 1 celkem 8. Úvod 1. BA Bezpečnostní agentura vykonávající ochranu a ostrahu osob a majetku v areálu společnosti.

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HZSP Hasičský záchranný sbor podniku Kontraktor Právnická nebo fyzická osoba, která je v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu se společností a jako smluvní strana dlužník poskytuje, respektive je povinna poskytovat smluvní popř. Osobní průkazka Vstupní karta s fotografií zaměstnance vystavená společností, opravňující ke vstupu do areálu společnosti. Terminál Čtecí zařízení karet umístěné na turniketu, nebo kterým je vybaven strážný BA.

Naposledy vytištěno Strana 4 celkem 8.

Textová podoba smlouvy - Hlídač státu.

Vstupy a vjezdy do areálu společnosti 3. V písemném souhlasu musí být uvedeny základní informace o řidiči, vozidle, důvody vjezdu. Kapotu vozidla otevře na vyzvání strážného BA Pracovní návštěvy mají umožněn pohyb v areálu za doprovodu zaměstnance, který odpovídá za jejich bezpečnost. Návštěvní kartu vydá BA, po předložení dokladu totožnosti osoby a jeho podpisu o seznámení se s bezpečnostními pokyny a po podepsání souhlasu navštíveného zaměstnance Vstup a vjezd do areálu je povolen pouze osobám starším 15 let s výjimkou účastníků exkurze , kterým byla vydána osobní průkazka ke vstupu do areálu Průkazky vydává BA na karetním centru recepce společnosti v budově AB č.

Průkazky pro návštěvníky mohou být vydány i na vrátnici SDS a SKP Jakékoliv zneužití průkazky jako například zapůjčení jiné osobě k průchodu do areálu, nenahlášená ztráta průkazky bude řešeno jako hrubé porušení pracovní kázně, karta bude na místě zadržena pracovníkem BA, který o celé události sepíše záznam a kartu předá veliteli směny BA Vstup do areálů osobám, které vykonávají kontrolní činnost stanovenou zákonem jako například Inspektorát práce, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Krajské hygienické stanice, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Česká inspekce životního prostředí atd.

Tyto kontrolní osoby musí být v areálu doprovázeny odpovědným zaměstnancem nebo BA. Pokud záchranné složky přijíždějí do areálů s rozsvícenými majáky, bude těmto umožněn vstup bez zbytečných průtahů. Kontrola dokladů bude provedena, jakmile to situace dovolí. Naposledy vytištěno Strana 5 celkem 8.

Společně s ÚKAB umisťovat dopravní značky k řízení dopravy pro vozidla v areálu společnosti, zakázat vjezd vozidlům, která viditelně znečišťují nebo poškozují vozovku, a to až do odstranění závady, která je důvodem takového zákazu, zablokovat a nepovolit vjezd vozidlům, která nerespektují dopravní značení umístěné v areálu a ohrožují tak bezpečnost osob v areálu společnosti, zabránit neoprávněnému vstupu osob do areálu, případně vykázat osobu, která se v areálu zdržuje bez příslušného oprávnění, Naposledy vytištěno Strana 6 celkem 8.

Vyžaduje-li to povaha věci, přivolá k vyřešení věci policisty Obvodního oddělení Policie ČR v Kralupech nad Vltavou, tel : V odůvodněných případech např. Za bezpečnost návštěvníka odpovídá po celou dobu jeho pobytu v areálu doprovázející osoba.

K tomu je povinna zajistit návštěvníkovi školení o bezpečném chování a pohybu v areálu dle směrnice č. Požadavek musí být předán na BA minimálně 3 pracovní dny před datem konání exkurze. Vedoucí exkurze dále předloží program exkurze, plán trasy exkurze v jakých provozech se bude po areálu pohybovat Vstup účastníků exkurze vyřizuje a průkazky vydává BA v administrativní budově Účastníky exkurze přebírá v místě vstupu odpovědná osoba z dotčeného pracoviště, která odpovídá za absolvování školení o bezpečném chování a pohybu v areálu dle směrnice č.

Maximální počet účastníků exkurze na jednu doprovázející osobu je Po skončení exkurze odvede doprovod účastníky exkurze zpět na místo vstupu Účastníci exkurzí nebo zvláštních akcí společenské akce, den otevřených dveří apod.

Náklady na vystavení jedné nové průkazky činí Kč a hradí je Naposledy vytištěno Strana 7 celkem 8. Výjimku pro vstup se střelnou zbraní lze udělit na základě žádosti ŘBaK. Ustanovení se nevztahuje na příslušníky ozbrojených složek dle obecně závazných právních předpisů. Pravidla pro povolování fotografování, filmování či pořizování videozáznamů jsou stanovena ve směrnicích společnosti č. Související dokumentace Směrnice č. Směrnice č.

Metodický zpravodaj autoškol č.

TRANS-SERVIS | HeidelbergCement Česká republika

Strana 1 ze 7 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. Druh dokumentu: Název dokumentu: Číslo dokumentu: Platnost od: 1. Zoologická zahrada hl. Miloslav Janeček ředitel školy 1.

žena hledá člověka | CZ | Bučovice

Strana 2 z 5 5. Postup 5. Za co jsou body od 1. Úrazy, hlášení, registrace, vyřizování náhrad škod 2. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku. Vydání č. Unipetrol RPA, s. Přestupek zkráceně Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost alkohol, návykové látky Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost alkohol a návykové. Přestupky - zákon č.

Provozní řád areálu Správy služeb hl. Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický.

Návštěvní, herní a provozní řád pro soukromou akci Zeta Reticuli 1 Obecná ustanovení 1. Tento Návštěvní řád, dále Řád, je směrnice vyhlášená provozovatelem paintballového hřiště Hra Barev - Bratronice. Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. Zuzana Košťálová I. Újezdní úřad Hradiště 1. Jan Světlík, v. Pavel Filipčík, v. Na zákl. Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č. Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.

Jana Melicharová, školní metodik prevence 1 Minimální preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s 29 odst. Směrnice k vyřizování stížností Příloha č. Olga Pastyříková Schválil: Ing. Olga Pastyříková ředitelka školy Schváleno dne: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:.

Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním.

seznámení s bezpečnostními listy Kralupy nad Vltavou

Konzumace tabákových. Číslo: SGŘ Staré č. Název kapitoly. V souladu s ustanovením zákona. Platnost od: Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit. Závazný pokyn policejního prezidenta ze. Příloha č. Úvod Tento dokument: 1 je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté.

Úvodní ustanovení. Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dle 29 odst.

Asociace bezpeиnostnнch poradcщ a znalcщ, o.s.

Provádění dechových zkoušek na alkohol, zkoušek na jiné návykové látky a postup při pozitivním výsledku zkoušky provedené u zaměstnanců DP Účinnost od: 8. Číslo: S Útvar: Organizace provozu 1 Kdo je provozovatelem a kdo je dopravcem. ID otázky:. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která. Užívání omamných. Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. ZÁKON ze dne Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací.

0 / 5